Wszyscy chcemy, by dzieciom było jak najlepiej.

By miały lepsze warunki, lepsze możliwości, lepsze perspektywy. Zwłaszcza wtedy, gdy ich obecna sytuacja jest trudna i wymagająca pomocy. Dlatego też Kinderkraft wraz z UNICEF Polska postanowiły połączyć siły, aby zapewnić dostęp do edukacji dzieciom z dotkniętego cyklonami Mozambiku. Ponieważ każde dziecko zasługuje na to, co najlepsze.

Kinderkraft x Unicef
Kinderkraft x Unicef Kinderkraft x Unicef
Edukacja
od małego

Szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo to wartość,
która od zawsze leżała u podstaw naszej marki.

Zgodnie z hasłem „Easy with kids” tworzymy swoje produkty tak, by ułatwić życie dzieciom i ich rodzicom. Oprócz tego działamy też społecznie. I tak dzięki umowie partnerskiej Kinderkraft z UNICEF Polska więcej dzieci w Mozambiku będzie mieć dostęp do nauki. Dzięki środkom pozyskanym z naszego partnerstwa UNICEF odbuduje dwie szkoły, dając szansę ok. 800 dzieciom na edukację.

„Codziennie wspieramy swoje dzieci.
Patrzymy, jak się rozwijają, bawią i uczą. Są jednak miejsca na świecie – takie jak Mozambik – w których jest potrzebna nasza pomoc. My dorośli, my rodzice musimy pomóc innym w kształtowaniu przyszłości ich dzieci. To dobro do nas wróci”.

Leszek Krysieniel, CEO 4Kraft, właściciela marki Kinderkraft.

Tak wygląda edukacja w Mozambiku.

Oto przykład jednej ze szkół w Mucupassa.
Budynek, w którym uczą się dzieci, jest mały, a ściany między klasami są na tyle cienkie, że dzieciom trudno się skupić na nauce. Z kolei kiedy pada, dach przecieka i zajęcia są odwoływane.

Dlatego pomoc będzie organizowana w dwóch obszarach:

Kinderkraft x Unicef Kinderkraft x Unicef
Kinderkraft x Unicef

W Mozambiku około 1,2 mln dzieci nie chodzi do szkoły. Z czego zdecydowanie więcej dziewcząt niż chłopców. Nowe szkoły to szansa na lepszą przyszłość. Są one nie tylko miejscem nauki. W szkołach dzieci mogą zjeść posiłek i otrzymać pomoc medyczną.

Kinderkraft x Unicef

Dzieci, najczęściej dziewczęta, zajmują się wędrówką po wodę. Zamiast tego mogłyby poświęcić czas na naukę. W wielu domach, jak i w miejscach publicznych, brakuje podstawowych urządzeń sanitarno-higienicznych. Dlatego odbudowa szkół razem z infrastrukturą wodną i sanitarną jest kluczowa dla właściwego przebiegu edukacji.

Kinderkraft i UNICEF Polska realizują wspólny projekt, dzięki któremu UNICEF:

Kinderkraft x Unicef

We all want children to have the best lives possible.

We want to give them the best conditions, improved opportunities, and better perspectives, particularly when their current situation is difficult and they need assistance. That's why Kinderkraft and UNICEF Poland have decided to join forces to provide children affected by the Mozambique cyclones with access to education. Because all children deserve the best.

Kinderkraft x Unicef
Kinderkraft x Unicef Kinderkraft x Unicef
Education from
a young age

A happy and safe childhood is something that's always been the foundation of our brand.

In line with the "Easy with kids" slogan, we create our products in such a way as to make the life of children and their parents easier. We also operate in a socially-friendly manner. And so, thanks to a partnership agreement between Kinderkraft and UNICEF Poland, more children in Mozambique will have access to learning. UNICEF will use the funds obtained under our partnership to rebuild two schools, giving an opportunity for approximately 800 children to receive an education.

"We support our children every day.
We look on as they develop, play and learn. However, there are places around the world, such as Mozambique, that need our help. As adults and parents, we must help others shape their children's future. These good deeds will come back to us."

Leszek Krysieniel, CEO of 4Kraft, owner of Kinderkraft.

That's what education in Mozambique looks like.

Here's an example of one of the schools – it's in Mucupassa.
The building in which the children learn is small, and the walls between the classes are so thin that it's difficult for the kids to focus. And when it rains, the roof leaks and the classes are cancelled.

That's why help will be organised in two areas:

Kinderkraft x Unicef Kinderkraft x Unicef
Kinderkraft x Unicef

In Mozambique, approximately 1.2 million children don't attend school. Of these, markedly more are girls than boys. New schools provide an opportunity for a better future. A school isn't just a place for learning, but also where kids can eat meals and receive medical assistance.

Kinderkraft x Unicef

Children, usually girls, often walk far to get water. They could instead spend this time learning. In many homes and public places, there is no basic sanitary and hygiene equipment. That's why the rebuilding of schools as well as water and sanitary infrastructure is key to correct education processes.

Kinderkraft and UNICEF Poland are implementing a joint project thanks to which UNICEF will:

Belgium

Bienvenue dans le monde coloré de Kinderkraft!

Ce site web livre des produits en Belgique. Commandez maintenant.